بندر اقیانوسی شهید بهشتی

عکس خبر قرارگاه سازندگی بیش از 200 هزار شغل در کشور  ایجاد کرده است