بمب افکن های عربستان

عکس خبر سقوط  یک فروند جنگنده عربستان در جنوب یمن