بشاره پطرس الراعی

عکس خبر دیدار رهبر کلیسای مسیحیان مارونی لبنان با شاه سعودی