برنامه تلویزیونی خندوانه

عکس خبر برای مسابقه ادابازی فحش‌های زیادی خوردیم/رستورانم را 3سال است بسته‌ام

عکس خبر خندوانه تمام شود جایش تا همیشه خالی می‌ماند/برای مسابقه ادابازی فحش‌های زیادی خوردیم/رستورانم را 3سال است بسته‌ام