بازارچه مرزی شوش

عکس خبر مسیر بازارچه مرزی شوش به عراق توجیه اقتصادی خوبی دارد