اولین شهید پاسدار مدافع حرم استان قم

عکس خبر هدف از کنگره شهدای دانشجویی قم انتقال فرهنگ عاشورا و مدافعان حرم به نسل آینده است

عکس خبر هدف از کنگره شهدا انتقال فرهنگ عاشورا و مدافعان حرم به نسل آینده است

عکس خبر هدف از کنگره شهداء انتقال فرهنگ عاشورا و مدافعین حرم به نسل آینده است