انسداد جاده ها

عکس خبر 11 محور کشور مسدود شد/ ترافیک روان در اکثر جاده های کشور