انتقاد از دولت

عکس خبر تقسیم متدینین به معتدل و تندرو توطئه دشمن است

عکس خبر برخی حرف‌های روحانی، صرفا برای رأی بود/ گفتمانی به نام اعتدال وجود ندارد

عکس خبر توهین معاون روحانی به منتقدان تراریخته

عکس خبر اعتراف‌ حامی‌ دولت به‌ افراطی‌گری دولت در انتخابات

عکس خبر روحانی باید سعه‌صدر بیشتری در مواجهه با منتقدان داشته باشد

عکس خبر سخنی با یاران  آشنا