الدیار

عکس خبر روایت الدیار از یک مکالمه تلفنی مهم پس از شورش علی عبدالله صالح