اقلیت مسلمان روهینگا

عکس خبر نامه برندگان نوبل به شورای امنیت برای مداخله فوری در میانمار