افول امریکا

عکس خبر تصویب لایحه ضد آمریکایی در پارلمان تونس