اعتراضات آمریکایی ها

عکس خبر «اف بی آی» از رشد جرائم ناشی از نفرت در آمریکا خبر داد