اطلاع‌رسانی

عکس خبر احمد شیرزاد: تیم فعلی رسانه‌ای دولت  ضعیف است