اشعه لیزر

عکس خبر پدافند لیزری سبک HELWS MRZR ؛ شکارچی کوچک و تیزبین پهپادها!

عکس خبر تشکیل یخ فضایی روی زمین

عکس خبر دقیق ترین لیزر جهان پس از ده سال تلاش دانشمندان ساخته شد