اسرایل کاتص

عکس خبر ترامپ با برخی کشورهای عربی درباره تصمیمش حول قدس هماهنگی کرده بود