استعمار غرب

عکس خبر 16 آذر روز مقاومت و ایستادگی دانشجویان در برابر استعمار غرب است