استارت مبتنی بر هوش مصنوعی

عکس خبر آنالیز احساسات واقعی انسان ها توسط هوش مصنوعی!