اسامی جانباختگان زلزله کرمانشاه

عکس خبر اسامی ۳۵۳ نفر از جانباختگان زلزله استان کرمانشاه اعلام شد

عکس خبر خودداری از دفن بدون مجوز جانباختگان زلزله کرمانشاه

عکس خبر اسامی ۹ نفر از جانباختگان زلزله در ثلاث باباجانی اعلام شد

عکس خبر اسامی 9 نفر از جانباختگان زلزله در ثلاث باباجانی اعلام شد

عکس خبر اسامی 9 نفر از جانباختگان زلزله کرمانشاه در ثلاث باباجانی اعلام شد

عکس خبر اسامی 9 نفر از جانباختگان زلزله کرمانشاه اعلام شد