احمد شیرزاد

عکس خبر احمد شیرزاد: کثرت نامزدهای رقیب روحانی به نفع آنان نخواهد بود

عکس خبر احمد شیرزاد: مردم بیایند، قدرت مانور تخریبگران کم خواهد شد

عکس خبر احمد شیرزاد: تیم فعلی رسانه‌ای دولت  ضعیف است