احزاب و تشکلها

عکس خبر نه اجازه می‌دهیم و نه به مصلحت ماست/ ساختار جبهه مردمی در حال نهایی شدن است