احزاب مذهبی

عکس خبر ایجاد احزاب مذهبی در تاجیکستان ممنوع شد