اتحاد عربستان و اسراییل

عکس خبر انتشار سند سری پروژه ارتباط عربستان و رژیم صهیونیستی با محوریت ضربه به ایران