آیت الله یوسف صانعی

عکس خبر آیت‌الله صانعی از بیماستان مرخص شد