آلودگی هوای تهران تعطیلی

عکس خبر هنگام آلودگی هوا چه بخوریم؟

عکس خبر هیچ گروه خونی از آلودگی هوا در امان نیست