پارلمان کردستان تصمیمات پارلمان عراق را رد کرد
 پارلمان اقلیم کردستان عراق تمام تصمیمات گرفته شده و مصوب پارلمان عراق و دولت مرکزی این کشور را رد کرد.

به گزارش شبکه روداو، این پارلمان از کشورهای همسایه به خصوص ایران و ترکیه نیز خواست به این قوانین احترام بگذارند.

پارلمان اقلیم دست بارزانی برای محافظت از مناطقی که تهدید می شوند را باز گذاشت.

شنبه ۸ مهر ۱۳۹۶ -   اخبار روز - خبر از تابناک