قاتل مست در یک قدمی محاکمه

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، محسن مرد جوانی است که بامداد 24 بهمن سال گذشته در جریان درگیری با دوستش در جنوب پایتخت او را زخمی کرد و پدر وی را به قتل رساند.

 

با دستور قاضی محسن مدیرروستا، بازپرس شعبه ششم دادسرای جنایی تهران عامل جنایت تحت تعقیب پلیس قرار گرفت و روز بعد از جنایت بازداشت شد. او در جریان تحقیقات به درگیری خونین منجر به قتل اعتراف کرد و بعد از بازسازی صحنه قتل مرد میانسال روانه زندان شد.

 

با گذشت هفت ماه از این جنایت، متهم به قتل برای حضور در آخرین جلسه بازپرسی از زندان به شعبه ششم بازپرسی دادسرای جنایی تهران منتقل شد و در این جلسه به قاضی پرونده گفت: من با پسر مقتول اختلاف و درگیری داشتم. او تلفنی به من فحاشی کرد و همین باعث شد از او بخواهم سر قرار بیاید. آن شب من مشروب خورده و مست بودم.

 

وی افزود: ترسیدم با افرادی بیاید و مرا کتک بزنند. چاقویی با خود بردم تا اگر درگیری پیش آمد از آن استفاده کنم. هنگام حضورم سر قرار او همراه پدرش و فرد دیگری آمده بود. با او که دعوا کردم دو نفردیگر برای نجات او با من درگیر شدند. من هم که تعادل درستی نداشتم ابتدا دوستم و بعد پدرش را با چاقو زده و فرار کردم. روز بعد که دستگیر شدم، فهمیدم پدرش به قتل رسیده است.

 

قاضی پرونده بعد از اخذ آخرین گفته‌های متهم به قتل در جلسه بازپرسی، برای وی به اتهام مباشرت در قتل عمدی و شرب خمر، صدور جلب به دادرسی صادر کرد و متهم به زندان بازگشت. او قرار است بزودی در دادگاه پای میز محاکمه برود.

جام جم

110

دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ -   اخبار حوادث - خبر از جام نیوز

کلیدواژه ها  :