«هم خوانی با دیگری» با کتابرانه چیچکا

به گزارش گروه فرهنگی آنا از روابط‌عمومی کتابرانه چیچکا، این متن به شرح زیر است:

امروزه این امر را که کتابی جدید ریشه در اثری کهنه داشته باشد پسندیده می‌دانند، زیرا هیچ کس دوست ندارد که مدیون معاصران خویش باشد.) زارتوهای بورخس، احمدمیرعلایی)

سخن گفتن از ادبیات در شرایطی که رکود نسبی سالها و دهه های گذشته اش، امروزه به وضعیتی مطلق و حتمی بدل شده است کمی دشوار مینماید.اما از آنجا که میل به آغازیدن یا حداقل تصور این امر خواست و نیازی است اجتناب ناپذیر،ناچاریم به آن.

ادبیات،نه در خلا شکل میگیرد و نه کارکرد میابد.این پیش فرض،لزوم گفتگو با ادبیات را در همه ی دوران خاطرنشان میکند،چرا که گفتگو موجبات فهم و استمرار موضوع موردِ بحث را میسرمیسازد.در گفتگو همیشه سهمی برای دیگری لحاظ میشود و این سهم در ادبیات خود را در خوانده شدن و خواندن متون نمایان میسازد.هم ازینروست که طی اعصار مختلف متن های متقدم بهانه ای شده اند برای متن های پس از خود و این چرخه همچنان تا به امروز و حالا ادامه داشته است.ضرورت خواندن و خوانده شدنِ متن ها در هم صدایی با فضا/زمانی کلی تر است که چشم انداز معاصر بودن را برابر دیدگانمان میگسترد.چشم اندازی امیدوارکننده به این مسئله :که مخاطبِ آثار و متون کسانی هستند که تو(مولف) را نمیبینند ونمیشناسند و تنها با کیفیت نهاییِ اثر همراه میشوند و سرانجام مواجهه میابند با دیگری، بر زمان و در زمان.

استمرار همین خواندن ها و خوانده شدن هاست که سبب سازِفراخواندنِ آثار متفاوت تر و باکیفیت تر و پویاتر میشود.چنین تلقی ای از ادبیات و نوشتار و اندیشه _وهر حوزه ی مشابه دیگری_ است که چرخه های راکد و مستهلک فضا/زمانِ امروزه ی ما را بازسازی و بهسازی میکند و با استمداد از آنچه در خلال"نقد"آثار رخ میدهد،میتواند افقی تازه از مفهوم "معاصر بودن" را برای ما معنا کند.وضعیتی که تنها با شهامتی در قائل شدن سهم و فرضی، برای دیگری امکان ظهور میابد.

بهار 1396کتابرانه ی چیچکاتصمیم به معرفی و شناساندنِ مجموعه شعرهای منتخب چاپ شده در سال 1395 گرفت.در همین راستا خود و تیم همراه را ملزم به مطالعه و مداقه در کلیه ی آثار کاغذی منتشر شده دانست و پس از گذشت 7 روز کاریِ فشرده و نیز بررسی ها و بحث های صورت گرفته در سه مرحله ،پس از ریزش کتابها به دنبالِ هم خوانی و نتایج حاصله و نیز بنا بر تصمیم هم خوانان و کشمکش های بسیار در این جمع خوانی ، نهایتا 5 اثر منتخب "هم خوانی با دیگری" به شرح زیر و بدون احتساب رتبه معین گردید:

1-علی باباچاهی/آئورا و دیگران من/پاتیزه
2-اسماعیل سراب/دست از تازگی بردار/حکمت کلمه
3-پدرام یگانه معافی/دفتر مرثیه/افراز
4-میلاد کامیابیان/آب سپاری نور مغروق/افراز
5-مه ناز یوسفی/سگ ها به خیابان برگشتند/نصیرا

لازم به ذکر است که از ابتدا و بنا به مختصات در نظر گرفته شده برای این برنامه از سوی کتابرانه چیچکا و همانطور که در متن یادداشت هم قید شده است،نقدهایی ازسوی هم خوانان همراه کتابرانه بر 5دفتر منتخب نگاشته خواهد شد،این در حالیست که کتابرانه ی چیچکا از تمامی منتقدان و صاحب نظران دعوت به عمل میاورد تا با ارائه ی نقد ونظراتشان بر 5 کتاب برگزیده ،مقدمات تدوین کتابی مشتمل بر آراء و نظرات مرتبط با آثار منتخب را (که در دستورکار کتابرانه چیچکا است)،فراهم نمایند تا این "هم خوانی با دیگری"معنایی کامل و شامل تر بیابد.

هم خوانان و همراهان سال 95 کتابرانه ی چیچکا:

1-سعید آرمات
2-حسین عبدالوند
3-جواد قاسمی
4-محمد مهدی پور
5-علیرضافریدون گودرزی

سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ -   اخبار روز - خبر از خبرگزاری آنا