به همت سازمان پارکها و فضای سبز شهر کرج؛ ریه های شهر کرج از گردو غبار پاک شدند

شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵ -   اخبار ايران و جهان - خبر از خبر آنلاین

کلیدواژه ها  :