بدون تصویر - خبر از خبرگزاری مهر ﺳﻪشنبه 18 آذر 1393