بدون تصویر - خبر از خبرگزاری مهر چهارشنبه 12 آذر 1393