بدون تصویر - خبر از خبرگزاری مهر ﺳﻪشنبه 11 آذر 1393