دانش و فناوری+عکس - خبر از تابناک یکشنبه 22 دی 1392