دانش و فناوری+عکس - خبر از خبرگزاری مهر یکشنبه 22 دی 1392